Thỏa thuận sử dụng

Bằng cách sử dụng và/hoặc truy cập trang web site (tổng hợp, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả Nội dung, Tải lên và Bài đăng của Người dùng có sẵn thông qua site, “site”, trang web) bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ra ở đây và các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật của site được kết hợp ở đây, và tất cả các sửa đổi và điều chỉnh trong tương lai (cùng được gọi là “Thỏa thuận”). Bằng cách vào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện nêu ở đây, thì bạn không nên sử dụng site.

Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này có thể thay đổi bởi site bất cứ lúc nào theo quyết định độc lập của mình và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các sửa đổi, thay đổi và/hoặc điều chỉnh. Nếu bạn không chấp nhận bị ràng buộc bởi bất kỳ và tất cả các sửa đổi, thay đổi và/hoặc điều chỉnh của thỏa thuận này, bạn không được sử dụng site.

Các điều khoản và điều kiện nêu ở đây áp dụng cho tất cả người dùng của site, dù là ‘khách’ hay ‘thành viên’, và bạn chỉ được phép sử dụng site nếu bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

MÔ TẢ

Trang web site cho phép tải lên, chia sẻ và xem chung các loại nội dung khác nhau, cho phép người dùng đã đăng ký và không đăng ký chia sẻ và xem các biểu đạt hình ảnh về nội dung người lớn, bao gồm cả hình ảnh có tính chất tình dục rõ ràng. Ngoài ra, site chứa nội dung video, thông tin và các vật liệu khác được đăng tải bởi người dùng. site cho phép người dùng của mình xem Nội dung và Trang web tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Trang web site cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi site. site không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, thực hành của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. site không thể kiểm soát hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang của bên thứ ba. Bạn công nhận rằng site sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

site dành cho mục đích sử dụng cá nhân của